лого
 

Дървесен чипс

Shadow

 

Дървесният чипс се получава чрез механизирано дробене на дървесина.

Произвежда от трупна дървесина с по-ниско качество (целулозна дървесина), дървесина от пререждаща сеч и/или дървесина от санитарна сеч, която не е годна за дървообработване.

Дървесният чипс е основна суровина за производството на хартия, велпапе и в последните години се налага употребата му най-вече като енергийна суровина. В зависимост от вида на дървесината дървесният чипс може да бъде произведен от твърда (бук, дъб, габър и т.н) или мека дървесина (бор, ела, топола и т.н.).

Разликата при чипса, добит от различни дървесни видове (меки и твърди) е основно в плътността и съответно в енергийната му стойност.

Предимства на дървесния чипс като твърдо биогориво:

- Ниска енергийна плътност
- Ниска цена