Дървесен чипс

Новото биогориво

Дървесният чипс се получава чрез механизирано дробене на дървесината.

Произвежда се от трупна дървесина (целулозна дървесина), която не е годна за дървообработване, при което се получава чипс и суровина за пелети с по-добро качество, или от  изрезки, при което се получава суровина с малко по-лошо качество. В зависимост от вида на дървесината, дървесният чипс може да бъде произведен от твърда (бук, дъб, габър и др.) или мека дървесина (бор, ела, топола и др.).

Разликата при чипса, добит от различни дървесни видове (меки и твърди) е основно в плътността и съответно в енергийната му стойност.

Дървесният чипс е основна суровина за производството на хартия, велпапе и в последните години се налага употребата му най-вече като енергийна суровина.

Ние предлагаме и последващо раздробяване на чипса, при което се получава ситна суровина, готова за производство на пелети или за директно горене.

Предимствата на дървесния чипс като твърдо биогориво: